Overslaan en naar de inhoud gaan

Verkoopsvoorwaarden

Contactgegevens

Planten van Doorslaer NV
Ossegemstraat 79A
1860 Meise
BTW 0474.498.957
02/270 58 48

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling door de klant bij Planten van Doorslaer NV, ongeacht de wijze van bestelling (ter plaatse in de winkel, telefonisch, per mail of via de webshop).
Het plaatsen van een bestelling bij Planten van Doorslaer NV houdt de aanvaarding en kennisname van deze algemene voorwaarden in.
Planten van Doorslaer NV behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, deze algemene voorwaarden op elk moment aan te passen.
Indien, om gelijk welke reden, één of andere van de algemene voorwaarden niet rechtsgeldig blijkt te zijn of niet kan worden toegepast, blijven de overige voorwaarden onverkort en volledig van toepassing.

Conformiteit

Bij verkoop op afstand (d.w.z. telefonisch, per mail of via de webshop) wordt van de klant verwacht dat hij bij afhaling of levering onmiddellijk de staat van de producten nakijkt op eventuele gebreken of non-conformiteit met de bestelbon. Desgevallend heeft de klant 24 uur de tijd om dit aan Planten van Doorslaer NV per mail of in de winkel te melden.
De automatische bevestigingsmail die uitgestuurd wordt na het plaatsen van een bestelling via de webshop is geen definitieve bevestiging van de verkoop. De verkoop wordt slechts definitief van zodra de betaling van de bestelling door Planten van Doorslaer NV wordt ontvangen.
Planten van Doorslaer NV kan de beschikbaarheid van de artikels die op de webshop worden aangeboden niet te allen tijde garanderen. De artikels zoals aangeboden op de webshop zijn immers niet steeds voorradig. Het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van artikels kan in geen enkel geval aanleiding geven tot schadevergoeding ten laste van Planten van Doorslaer NV.
Bij een aankoop in de winkel aanvaardt de klant de producten in de staat waarin ze worden aangekocht.
De inhoud alsook de afhaal-/leveringsdatum van een bestelling kunnen door Planten van Doorslaer NV steeds in samenspraak met de klant worden gewijzigd.

Laattijdige afhaling

Planten Van Doorslaer NV verbindt zich ertoe om bestellingen waarvoor een afhaaldatum werd afgesproken met de klant, tot 7 dagen na de afgesproken afhaaldatum in goede conditie te onderhouden. 
Vanaf de 8ste dag volgend op de afgesproken afhaaldatum is er sprake van laattijdige afhaling.
Bij laattijdige afhaling is de klant integraal aansprakelijk voor de eventuele waardevermindering van de bestelde producten die dit met zich meebrengt en draagt de klant daarvan het risico. Desgevallend vervalt het recht op vrijwaring van gebreken.

Bij gebreke aan afhaling 7 dagen na de afgesproken afhalingsdatum heeft Planten van Doorslaer NV het recht de bestelling te annuleren zonder verplichting de klant hiervan te verwittigen. Desgevallend zal de klant de volledige kost van de bestelling, alsook de kosten die omwille van de annulering ontstaan dragen.

Voorschot

Voor elke bestelling heeft Planten van Doorslaer NV het recht een voorschot of volledige betaling te vragen alvorens over te gaan tot uitvoering van de bestelling.

Annulering (onderscheid online en bestellingen ter plekke)

Bestellingen kunnen tot 1 werkdag voor de afgesproken afhaaldatum geannuleerd worden. Desgevallend kan Planten Van Doorslaer een bedrag aanrekenen van 30% van de bestelwaarde. 
Elk bedrag dat voorafgaand aan de annulering van een bestelling, door Planten Van Doorslaer NV werd ontvangen vanwege de klant, geldt als annuleringskost en wordt niet aan de klant terug betaald.

Facturatie

Facturen zijn onmiddellijk betaalbaar bij ontvangst.
Klachten of bezwaren met betrekking tot facturen dienen binnen de acht dagen na factuurdatum, per aangetekende brief of per mail met bevestiging aan Planten Van Doorslaer NV ter kennis gebracht te worden om in aanmerking te kunnen genomen worden. Klachten die buiten deze termijn worden gedaan, worden als onontvankelijk beschouwd.
Bij niet-betaling of onvolledige betaling van de factuur op vervaldatum is automatisch en zonder ingebrekestelling, een nalatigheidsintrest verschuldigd van 1% per maand op het factuurbedrag of op het saldo.
Indien na ingebrekestelling geen of slechts onvolledige betaling volgt binnen de gestelde termijn, zal zonder nieuwe aanmaning het factuurbedrag of het saldo automatisch, wegens wanbetaling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum van 50,00 euro als een door de partijen uitdrukkelijke overeengekomen strafbeding.
De verkochte goederen blijven eigendom van Planten Van Doorslaer NV zolang door de klant het verschuldigde bedrag niet volledig is voldaan.

Levering

Het afgesproken tijdstip van levering door Planten van Doorslaer NV is steeds bij benadering en niet bindend. Het overschrijden van de voorziene termijn kan aldus geen aanleiding geven tot schadevergoeding, indeplaatsstelling of beëindiging van de overeenkomst ten laste van Planten Van Doorslaer NV.
Leveringen worden geleverd tot over de eerste drempel. Indien de klant een levering wenst die verder reikt, dient dit bij de bestelling vermeld te worden en zal de klant een meerprijs worden aangerekend zoals afgesproken met Planten Van Doorslaer NV.
Het is de verantwoordelijkheid van de klant om Planten Van Doorslaer NV het correcte leveringsadres door te geven alsook enige belangrijke informatie (wegenwerken, doodlopende straat, toegang tot de tuin/woning, ...) die relevant is voor de levering. Indien tijdens de levering blijkt dat omwille van (eventueel tijdelijke) omstandigheden, die niet voorafgaand de levering gemeld werden aan Planten Van Doorslaer NV, het niet mogelijk is om de levering op een veilige en verantwoorde manier uit te voeren, heeft Planten Van Doorslaer NV het recht om de levering te annuleren. De extra kosten die ontstaan omwille van deze annulering, zullen integraal door de klant gedragen worden.
Wijzigingen in de bestelling kunnen steeds een wijziging in de vooropgestelde levertermijn tot gevolg hebben.

Retour van artikels

Alle niet-levende artikels kunnen tot maximaal 14 dagen na de aankoop teruggebracht worden op vertoon van het oorspronkelijk kassaticket. Mits deze in originele ongeopende en onbeschadigde toestand verkeren, krijgt de klant het aankoopbedrag terug onder de vorm van een waardebon met geldigheid van 6 maanden.
Producten die uitzonderlijk besteld worden op vraag van de klant en niet behoren tot het assortiment van Planten Van Doorslaer NV kunnen onder geen enkele voorwaarde geretourneerd worden. Bij annulering van dergelijke bestelling door de klant heeft Planten Van Doorslaer NV het recht de volledige kost van de bestelling, alsook de kosten die ontstaan omwille van de annulering, integraal door te rekenen aan de klant. 

Garantie

Er is geen garantie voor de artikels, tenzij wettelijk verplicht.

Geschillen

Bij gebeurlijke gerechtelijke invordering en/of betwisting zijn enkel de Rechtbanken van het Halle-Vilvoorde bevoegd.